Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RACIECHOWICACH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194/
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. z 2019 r. poz. 1479/
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372

z późn. zm./

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305/
 2. Niniejszego statutu.

  § 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Raciechowice.
 2. Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Raciechowicach oznaczony numerem 140, a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Raciechowice.

  § 3

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Raciechowice.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

– Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.

  § 4

 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.
 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach 32-415 Raciechowice 140

NIP 681-17-98-963 REGON 357494623 tel. 012/ 37-25-236

oraz pieczęci okrągłej: Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach.

§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 1. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

  § 6

 1. Biblioteka realizuje zadania Gminy z zakresu prowadzenia bibliotek.
 2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

  § 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
 4. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań kulturalno-oświatowych.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ 

  § 9

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Raciechowice zgodnie z Ustawą z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu ofert o pracę na czas określony bądź nieokreślony. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.
 2. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  § 10

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Wójtem Gminy.

  § 11

 1. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1479/.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury.

  § 12

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora.

  § 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

  § 14

 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł.
 2. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność Biblioteka może realizować odpłatnie imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji , szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej oraz inne działania gospodarcze.
 3. Zadania wymienione w ust. 2 Biblioteka realizuje na podstawie niniejszego Statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Środki uzyskane z działalności określonej w ust. 2 przeznaczane będą w całości na działalność statutową Biblioteki.
 5. Biblioteka może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł a także dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów finansowych.
 6. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. 2020 r. poz. 194/.

  § 15

Biblioteka może pobierać opłaty za:

– usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne

– niezwrócone w terminie materiały biblioteczne

– uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

– w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

  § 16

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
 2. Wysokość rocznego planu finansowego dla Biblioteki ustala Wójt po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
 3. Gmina nie odpowiada za zobowiązania Biblioteki z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. 2020 r. poz. 194/.

  § 17

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki na dany rok jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznego planu finansowego ustalonego przez Wójta Gminy.
 4. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów, konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 6. Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową sprawuje Wójt.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 18
 1. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy.
 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 • 19

Likwidacja działalności Biblioteki może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy z zachowaniem warunków Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. 2019 r. poz. 1479/.

 • 20

Statut wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.