Regulaminy

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACIECHOWICACH

  § 1

 1. Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna.
 4. W celu założenia karty bibliotecznej należy zgłosić się do Rejestracji Czytelników w budynku Biblioteki. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 5. okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 6. wypełnić i podpisać kartę zapisu.
 7. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.

  § 2

 1. Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz klarowności w procesach ich przetwarzania poniżej przedstawiamy informacje znajdujące się w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, że

 • Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach, Raciechowice 140, 32-415 Raciechowice, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 1, NIP 681-17-98-963, REGON 357494623.
 • Został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r. z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z późn. zm.
 • Podanie danych jest obowiązkowe w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości świadczenia usług przez Bibliotekę.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Rejestracji Czytelników.
 • Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GBP w Raciechowicach są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.
 • Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: gbp@opoczta.pl

  § 3

 1. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelni oraz poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
 4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podjąć decyzję o wypożyczeniu książki z księgozbioru podręcznego za zewnątrz.
 6. Użytkownik może zamówić materiały, które są wypożyczane lub nie w danej chwili. Zamówienia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie.
 7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik zobowiązany jest do dostarczenia takiego samego materiału wskazanego przez Bibliotekę (rodzaj, tytuł), a jeśli nie jest to możliwe, innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wskazanej przez Bibliotekę.
 8. W przypadku przetrzymywania materiałów ponad określony termin Biblioteka wysyła upomnienie.

  § 4

 1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu na terenie Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Użytkowników.
 3. Czas pracy na komputerach należących do Biblioteki jest ograniczony. Może zostać przedłużony o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 4. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone jeżeli Użytkownik nie zapisze ich na własnym nośniku.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.
 6. Niedozwolone jest samodzielne instalowanie oprogramowania na komputerach należących do Biblioteki pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za szkodę.

  § 5

 1. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Biblioteki.

  § 6

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być pozbawiony praw do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.